Đặt nhanh {{list_id > 0 ? '(' + list_name + ')' : ''}}

# Mã code Sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
{{$index+1}}
{{product.name}}
{{ product.price_raw > 0 ? product.price_raw.toLocaleString() : 0}} đ {{ product.price_raw > 0 && product.quantity > 0 ? (product.price_raw * product.quantity).toLocaleString() : 0 }} đ
{{products.length+1}}
{{product.name}}
{{ product.price_raw > 0 ? product.price_raw.toLocaleString() : 0}} đ {{ product.price_raw > 0 && product.quantity > 0 ? (product.price_raw * product.quantity).toLocaleString() : 0 }} đ
Tổng: {{sumCart().toLocaleString()}} đGiỏ hàng đã lưu

# Tên giỏ hàng Ngày tạo Số sản phẩm Hành động
{{$index + 1}} {{l.name}} {{l.createdat}} {{l.count}} Xem Xóa